افرادی که حضرت عیسى(ع) به حال آنها غبطه می خورد


تاریخ :فروردین ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

افرادی که حضرت عیسى(ع) به حال آنها غبطه می خورد
ضرت عيسى (ع) درحدیثی، جایگاه جایگاه فروتنان و اصلاح دهندگان درقیامت را بیان نمودند.

افرادی که حضرت عیسى(ع) به حال آنها غبطه می خورد

ضرت عيسى (ع) درحدیثی، جایگاه جایگاه فروتنان و اصلاح دهندگان درقیامت را بیان نمودند.
افرادی که حضرت عیسى(ع) به حال آنها غبطه می خورد

بک لینک

دیدگاه ها مسدود شده اند .