مسلمانان آنتاریوی کانادا، با گذاشتن پاکت‌هایی حاوی شال گردن در مکان‌های عمومی قصد کمک به نیازمندان در زمستان و فصل سرما را دارند.

اتومبیل

تکنولوژی جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .