الازهر نسبت به ارائه بورسیه به مسلمانان ساکن انگلیس برای تحصیل آماده است
دکتر احمد الطیب شیخ الازهر از هیئتی از اقلیت های اسلامی لندن استقبال کرد.

الازهر نسبت به ارائه بورسیه به مسلمانان ساکن انگلیس برای تحصیل آماده است

دکتر احمد الطیب شیخ الازهر از هیئتی از اقلیت های اسلامی لندن استقبال کرد.
الازهر نسبت به ارائه بورسیه به مسلمانان ساکن انگلیس برای تحصیل آماده است

بک لینک رنک ۶

دیدگاه ها مسدود شده اند .