امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کرد


تاریخ :فروردین ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کرد
روزنامه “العکاظ”، سعودی به توهین یکی از امامان جماعت وهابیت به نماز گزاران و چارپا خواندن آنها، اعتراف کرد.

امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کرد

روزنامه “العکاظ”، سعودی به توهین یکی از امامان جماعت وهابیت به نماز گزاران و چارپا خواندن آنها، اعتراف کرد.
امام جماعت وهابیت اقتدا کنندگان خود را چهارپا توصیف کرد

روزنامه قانون

خبرگذاری خوزستان

دیدگاه ها مسدود شده اند .