برگزاری اولین جشن تکلیف دختران افغانستانی در قم +تصاویر
اولین جشن تکلیف دختران افغانستانی در مدرسه ویژه اتباع مهاجرین افغانستانی در استان قم برگزار شد.

برگزاری اولین جشن تکلیف دختران افغانستانی در قم +تصاویر

اولین جشن تکلیف دختران افغانستانی در مدرسه ویژه اتباع مهاجرین افغانستانی در استان قم برگزار شد.
برگزاری اولین جشن تکلیف دختران افغانستانی در قم +تصاویر

خرم خبر

دیدگاه ها مسدود شده اند .