تعبیر جالب رئیس کشیش‌های کاتولیک فرانسه از فرهنگ غنی شیعه
رئیس کشیش‌های کاتولیک فرانسه گفت: امروزه بسیاری از مردم فرهنگ غنی شیعه را نمی شناسند و نمی دانند که این فرهنگ غنی می تواند اسلام ناب را به جامعه معرفی کند.

تعبیر جالب رئیس کشیش‌های کاتولیک فرانسه از فرهنگ غنی شیعه

رئیس کشیش‌های کاتولیک فرانسه گفت: امروزه بسیاری از مردم فرهنگ غنی شیعه را نمی شناسند و نمی دانند که این فرهنگ غنی می تواند اسلام ناب را به جامعه معرفی کند.
تعبیر جالب رئیس کشیش‌های کاتولیک فرانسه از فرهنگ غنی شیعه

دیدگاه ها مسدود شده اند .