حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی شود
چند تن از مراجع تقلید به پرسشی هایی با موضوع معاشرت پاسخ گفته اند.

حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی شود

چند تن از مراجع تقلید به پرسشی هایی با موضوع معاشرت پاسخ گفته اند.
حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی شود

دیدگاه ها مسدود شده اند .