حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی کاشته شده


تاریخ :آذر ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی کاشته شده
حكم وضو و غسل با ناخن مصنوعی كه روی ناخن می كارند، چیست؟ در صورتی كه ناخن مصنوعی قابل كندن نباشد، چطور؟

حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی کاشته شده

حكم وضو و غسل با ناخن مصنوعی كه روی ناخن می كارند، چیست؟ در صورتی كه ناخن مصنوعی قابل كندن نباشد، چطور؟
حکم وضو و غسل با ناخن مصنوعی کاشته شده

دیدگاه ها مسدود شده اند .