حکم کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن


تاریخ :اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

حکم کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن
حضرات آیات عظام سیستانی،شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی و موسوی اردبیلی وسبحانی به پرسش های شفقنا درباره کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن پاسخ داده اند.

حکم کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن

حضرات آیات عظام سیستانی،شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی و موسوی اردبیلی وسبحانی به پرسش های شفقنا درباره کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن پاسخ داده اند.
حکم کسب مال ازطریق پارتی بازی، تضییع حق دیگران ورشوه دادن

آپدیت نود ۳۲ شنبه

خرم خبر

دیدگاه ها مسدود شده اند .