راه‌های جلوگیری از شک در نماز چیست؟


تاریخ :فروردین ۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

راه‌های جلوگیری از شک در نماز چیست؟
کسی در نماز شک می‏کند ولی در بقیۀ مسائل زندگی شک نمی‏کند، بیانگر این است که به ‏اندازه‏ مسائل روزمرۀ خود، به نماز اهمیت نمی‌دهد؛ لذا در گام اول بایستی با اهمیت، فلسفه، ارزش و جایگاه نماز آشنا شود.

راه‌های جلوگیری از شک در نماز چیست؟

کسی در نماز شک می‏کند ولی در بقیۀ مسائل زندگی شک نمی‏کند، بیانگر این است که به ‏اندازه‏ مسائل روزمرۀ خود، به نماز اهمیت نمی‌دهد؛ لذا در گام اول بایستی با اهمیت، فلسفه، ارزش و جایگاه نماز آشنا شود.
راه‌های جلوگیری از شک در نماز چیست؟

خرید غذا

پرشین موزیک

دیدگاه ها مسدود شده اند .