ستارگان آسمان فقاهت(۵۴)/عالمی که آثار علمی خود را با شعر می سرود
ابومحمد حسن بن علی، ملقب به تقی ‌الدین، معروف به ابن داوود 5 جمادی الثانی‌ ۶۴۷ ق متولد شد.

ستارگان آسمان فقاهت(۵۴)/عالمی که آثار علمی خود را با شعر می سرود

ابومحمد حسن بن علی، ملقب به تقی ‌الدین، معروف به ابن داوود 5 جمادی الثانی‌ ۶۴۷ ق متولد شد.
ستارگان آسمان فقاهت(۵۴)/عالمی که آثار علمی خود را با شعر می سرود

تکنولوژی جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .