قبور ائمه‌مظلوم بقیع چگونه و چندبار تخریب شد؟


تاریخ :تیر ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

قبور ائمه‌مظلوم بقیع چگونه و چندبار تخریب شد؟
تا پیش از تخریب و ویرانی قبور مطهر بقیع توسط وهابیت متعصب که براساس معتقدات خود، به تخریب بسیاری از آثار تاریخی پرداختند، بر روی قبور پیشوایان و سایر بزرگان اسلام که در مدینه مدفون بودند گنبدها و بناهایی قرار داشت.

قبور ائمه‌مظلوم بقیع چگونه و چندبار تخریب شد؟

تا پیش از تخریب و ویرانی قبور مطهر بقیع توسط وهابیت متعصب که براساس معتقدات خود، به تخریب بسیاری از آثار تاریخی پرداختند، بر روی قبور پیشوایان و سایر بزرگان اسلام که در مدینه مدفون بودند گنبدها و بناهایی قرار داشت.
قبور ائمه‌مظلوم بقیع چگونه و چندبار تخریب شد؟

ماشین های جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .