محکومیت روحانی شیعه به اتهام سخنرانی تحریک آمیز علیه پادشاه بحرین
رژیم خودکامه آل خلیفه حجت الاسلام “عبدالزهراء المبشر” روحانی شیعی بحرین را به دو سال حبس محکوم کرد.

محکومیت روحانی شیعه به اتهام سخنرانی تحریک آمیز علیه پادشاه بحرین

رژیم خودکامه آل خلیفه حجت الاسلام “عبدالزهراء المبشر” روحانی شیعی بحرین را به دو سال حبس محکوم کرد.
محکومیت روحانی شیعه به اتهام سخنرانی تحریک آمیز علیه پادشاه بحرین

تکنولوژی جدید

خبر فرهنگیان

دیدگاه ها مسدود شده اند .