نشست فرهنگی با موضوع پیامبر (ص) در موریتانی برگزار شد
نشست فرهنگی «پیامبر اسوه ما است؛ یاری او وظیفه ما است» در کشور آفریقایی موریتانی برگزار شد.

نشست فرهنگی با موضوع پیامبر (ص) در موریتانی برگزار شد

نشست فرهنگی «پیامبر اسوه ما است؛ یاری او وظیفه ما است» در کشور آفریقایی موریتانی برگزار شد.
نشست فرهنگی با موضوع پیامبر (ص) در موریتانی برگزار شد

سایت خبری زندگی

تکست آهنگ

دیدگاه ها مسدود شده اند .