وقتی انیشتین درباره امام صادق(ع) سخن می گوید


تاریخ :مرداد ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

وقتی انیشتین درباره امام صادق(ع) سخن می گوید
شهرت علمی امام صادق(ع) جهانی بود تا جایی که انیشتین دانشمند معروف جهان لب به تعریف از ایشان گشوده است.

وقتی انیشتین درباره امام صادق(ع) سخن می گوید

شهرت علمی امام صادق(ع) جهانی بود تا جایی که انیشتین دانشمند معروف جهان لب به تعریف از ایشان گشوده است.
وقتی انیشتین درباره امام صادق(ع) سخن می گوید

ماشین های جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .