چرا ما شیعه هستیم و به مذهب دیگری اعتقاد نداریم؟


تاریخ :مرداد ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین و مذهب

چرا ما شیعه هستیم و به مذهب دیگری اعتقاد نداریم؟
اسلام در لغت به معناى تسلیم شدن و گردن نهادن است از این روى قرآن کریم دینى را که به سوى آن دعوت مى کند اسلام نامیده که برنامه کلى آن تسلیم شدن انسان به خداى جهان و جهانیان است.

چرا ما شیعه هستیم و به مذهب دیگری اعتقاد نداریم؟

اسلام در لغت به معناى تسلیم شدن و گردن نهادن است از این روى قرآن کریم دینى را که به سوى آن دعوت مى کند اسلام نامیده که برنامه کلى آن تسلیم شدن انسان به خداى جهان و جهانیان است.
چرا ما شیعه هستیم و به مذهب دیگری اعتقاد نداریم؟

قرآن

دیدگاه ها مسدود شده اند .