حرم امامزاده “سید محمد” عراق بازسازی می شود
سید احمد الصافی تولید حرم حضرت عباس(ع) دستور بازسازی مرقد شریف امامزاده سید محمد را صادر کرد تا هدیه ای از سوی حرم حضرت عباس(ع) برای مرقد امامزاده سید محمد فرزند امام هادی(ع) باشد.

حرم امامزاده “سید محمد” عراق بازسازی می شود

سید احمد الصافی تولید حرم حضرت عباس(ع) دستور بازسازی مرقد شریف امامزاده سید محمد را صادر کرد تا هدیه ای از سوی حرم حضرت عباس(ع) برای مرقد امامزاده سید محمد فرزند امام هادی(ع) باشد.
حرم امامزاده “سید محمد” عراق بازسازی می شود

۹۰ورزشی

دیدگاه ها مسدود شده اند .