سلمان فارسی در عصر پیامبر در اذان و اقامه بعد از گواهی به یکتایی خدا و رسالت پیامبر(ص) به ولایت امیرمؤمنان علی (ع) نیز شهادت می داد.

دانلود فیلم جدید

خرید غذا

دیدگاه ها مسدود شده اند .