نماز در آیات قرآن


تاریخ :مرداد ۲, ۱۳۹۸ | نویسنده : asaran | موضوع :نماز

نماز در آیات قرآن

درباره اوقات نماز خداوند در آیه ۱۱۴ هود و سوره ۱۱ میفرماید:
نماز را در دو طرف روز و پاره ای از شب بر پا دار…
منظور از دو طرف روز ظاهراً قبل از طلوع و بعد از غروب خورشید میباشد. یعنی نماز صبح و مغرب.
و در آیه ۷۸ بنی اسرائیل (اسراء) سوره ۱۷ میفرماید:
نماز را از غروب خورشید تا تاریکی شب و سپیده صبح بخوان…
در این دو آیه نماز بصورت صلوه، آمده است.
آیه ۱۳۰ طه سوره ۲۰ میفرماید:
… قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن و قسمتی از شب و اطراف روز با ستایش خداوندت او را تسبیح بگو …
آیه ۳۹ و ۴۰ ق سوره ۵۰ میفرماید:
… قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب و قسمتی از شب و بعد از سجده ها با ستایش خداوندت را تسبیح بگو.

نماز

نماز

آیه ۴۰:۵۵ سوره مومن (غافر) میفرماید:
… برای گناهت طلب آمرزش کن و شب و صبح با ستایش، خداوندت را به بزرگی یاد کن.
آیه ۴۸ و ۴۹ طور سوره ۵۲ میفرماید:
… وقتی بلند میشوی و قسمتی از شب و موقع ناپدید شدن ستارگان خداوندت را تسبیح بگو.
آیه ۴۱ و ۴۲ احزاب سوره ۳۳ میفرماید:
ای افراد باایمان خدا را زیاد یاد کنید و صبح و شب او را بپاکی ستایش کنید.
آیه ۱۷ و ۱۸ روم سوره ۳۰ میفرماید:
خدا را موقعی که روز را به شب و شب را به روز میرسانید بپاکی یاد کنید
و شب و ظهر در آسمان ها و زمین ستایش به خدا اختصاص دارد.
منظور از تسبیح خداوند او را به بزرگی و پاکی یاد کردن است.
بعضی از این تسبیح گفتن ها بعداً بصورت نماز درآمده است.
حمد یعنی ستایش خدا در موقع ظهر هم بعداً بصورت نماز ظهر درآمده.
خداوند در آیه ۱۰۳ نساء سوره ۴ میفرماید:
…نماز در اوقات معینی بر افراد باایمان واجب شده.
نماز برای این واجب شده که انسان بیاد خدا و روز قیامت (روز جزا) باشد و کار زشت و ناروا نکند.
چون خداوند در آیه ۴۵ عنکبوت سوره ۲۹ میفرماید:
آنچه از قرآن به تو وحی شده بخوان و نماز را بپا دار. چون نماز از کارهای زشت و ناپسند جلوگیری میکند. مسلماً یاد خدا بزرگتر است…
پس نماز برای این واجب شده که انسان بیاد خدا و روز قیامت باشد و کار زشت و ناروا نکند.
بنابراین مسلمان باید بداند که برای این منظور نماز میخواند نه اینکه خدا به نماز او احتیاج دارد و نماز برای انسان سازی است
و مطابق ابتداء آیه بهتر است فرد مسلمان قبل از نماز مقداری قرآن بخواند.
تا از دستورها و نظرهای خداوند اطلاع پیدا کند.
اگر عربی نمیداند باید ترجمه قرآن را به این منظور بخواند.
خداوند در آیه ۲۰:۱۴ طه به موسی (ع) میفرماید:
نماز را برای اینکه بیاد من باشی بر پا دار.
درباره ذکر نماز خداوند در آیه ۱۷:۱۱۱ سوره اسراء (بنی اسرائیل) میفرماید:
بگو ستایش (بزرگداشت) فقط برای خدائی است که فرزندی ندارد و در فرمانروائی هم شریکی ندارد
و ضعیف نبوده که احتیاج به مددکاری داشته باشد و او را هرچه بیشتر بزرگ دار.
آیه ۹ جمعه سوره ۶۲ میفرماید:
ای افراد باایمان، وقتی ندای نماز جمعه داده شد به نماز بشتابید و خرید و فروش را رها کنید.
اگر علم داشته باشید متوجه میشوید که اینکار بنفع شما است.
چنین تاکیدی در مورد نمازهای دیگر نشده.
درباره نماز قصر: نماز شکسته آیه ۴:۱۰۱ سوره نساء میفرماید:
وقتی در سفر هستید، اگر میترسید که کافران صدمه ای به شما بزنند اشکالی ندارد که از نماز خود کم کنید (نماز را شکسته بخوانید)
چون کافران دشمن آشکار شما هستند.
می بینیم که این نماز، نماز خوف، نماز ترس از حمله دشمنان است نه نماز سفر که بعد بخواهند مقدار مسافتی که باید طی شود محاسبه شود.
آیه ۴:۱۰۲ هم نماز پیغمبر (ص) را در موقع جنگ بیان میکند.
آیه ۴۳ بقره سوره ۲ میفرماید: نماز را بپا دارید و زکات بدهید و با رکوع روندگان به رکوع بروید.
و آیه ۷۷ حج سوره ۲۲ میفرماید:
ای افراد باایمان رکوع و سجده کنید و خداوندتان را بندگی (اطاعت محض) کنید و کار خوب بکنید تا رستگار شوید.
آیه ۵۳:۶۳ سوره نجم هم میفرماید:
خدا را سجده و عبادت کنید.
آیه ۹۸ حجر سوره ۱۵ میفرماید:
با ستایش خداوندت او را تسبیح کن و از سجده کنندگان باش.
آیه ۱۷:۱۱۰ سوره اسراء (بنی اسرائیل) میفرماید:
… نمازت را بلند نخوان آهسته هم نخوان، حالتی بین این دو حالت را داشته باش.
ولی بجای اجراء این دستور بعضی نمازها را بلند میخوانند و بعضی آهسته.
آیه ۷۴ واقعه سوره ۵۶ میفرماید:
بنام فرمانفرمای بزرگت تسبیح بگو.
که در رکوع گفته میشود و آیه اول سوره اعلی سوره ۸۷ میفرماید:
بنام فرمانفرمای بلند مرتبه ات تسبیح بگو.
نام خداوندت را منزه و پاک ساز که در سجده گفته میشود.

دیدگاه ها مسدود شده اند .