وقتی دین از نفرت سخن می‌گوید


تاریخ :شهریور ۸, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

وقتی دین از نفرت سخن می‌گوید پل ریکور، فیلسوف فرانسوی دربارۀ چیزی به اسم «هرمنوتیک تردید» صحبت می‌کند. دانش هرمنوتیک مربوط به مطالعۀ تفاسیر مختلف است. ریکور می‌گوید ما نمی‌توانیم از متون مقدّس‌مان تنها برداشت تحت‌اللفظی انجام دهیم. بلکه وظیفۀ ما تفسیر این متون با توجه به مقتضیات زمان و مکان است. در اینجا واژۀ …