جایگاه اجتماعی سالمندان در خانواده با تأکید بر نقش …


تاریخ :مرداد ۱۲, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

جایگاه اجتماعی سالمندان در خانواده با تأکید بر نقش …مطالعة حاضر با هدف کنکاش نقش تلویزیون در تغییر جایگاه اجتماعی سالمندان در شهر تهران به روش کیفی صورت گرفته است. جامعة آماری این مطالعه، سالمندان بوده‌اند و پژوهشگر با سی نفر از سالمندان مصاحبه‌هایی انجام داده که طول زمانی آنها به طور متوسط بیش از …