تصویر ندارد

نظر آیت الله جوادی آملی در مورد اظهارات مقامات عربستانیکعبه برای شما نیست که شما بخواهید اجازه دهید یا اجازه ندهید؛ وهابیت همین است. نظر آیت الله جوادی آملی در مورد اظهارات مقامات عربستانی کعبه برای شما نیست که شما بخواهید اجازه دهید یا اجازه ندهید؛ وهابیت همین است.نظر آیت الله جوادی آملی در مورد …