تأثیر خوانندگان بر نویسندگان


تاریخ :شهریور ۱۴, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تأثیر خوانندگان بر نویسندگان تأثیر مخاطبان بر اثرآفرینان به قدری است که گاهی حال و هوای آنان را به‌کلی تغییر می‌دهد. اگر کسی عنوان و موضوع کتاب‌های دینی را در سدۀ گذشته بررسی کند، متوجه چرخش‌هایی شگفت در آنها می‌شود. این چرخش‌ها از مخاطبان آغاز شده و سپس به نویسندگان رسیده است. به قول حافظ: …