افشاگری جدید درباره دخترانِ انتحاریِ بوکوحرام


تاریخ :فروردین ۱۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

افشاگری جدید درباره دخترانِ انتحاریِ بوکوحرامگروه تروریستی بوکوحرام، برای انجام عملیات انتحاری، به زنان و دختران قرص می خوراند و به آنان بمب می بندد. افشاگری جدید درباره دخترانِ انتحاریِ بوکوحرام گروه تروریستی بوکوحرام، برای انجام عملیات انتحاری، به زنان و دختران قرص می خوراند و به آنان بمب می بندد.افشاگری جدید درباره دخترانِ انتحاریِ …