تصویر ندارد

کشمکش با خدایی که امکان وقوع هرج‌و‌مرج را فراهم می‌سازد به نظر می‌رسد اوضاع جهان آشفته و نابسامان شده‌ و ناآرامی همه‌جا را فراگرفته است. بخش اعظم این وضعیت ناگوار به خاطر عملکرد رئیس‌جمهور وقت آمریکا و بی‌بندوباری‌های جنسی صاحبان ثروت و قدرت است. رابطۀ آمریکا با متّحدانش نیز دستخوش تزلزل شده است. به نظر …