تصویر ندارد

ستارگان آسمان فقاهت(۴۲)/عالمی که در فنون معقول و منقول سرآمد روزگارخودبودعلاءالدین سید حسین بن رفیع الدین یکی از سادات و فقهای شهیر عصر شاه عباس اول بود. نسب وی از جانب پدر با ۲۹ واسطه به حضرت علی بن الحسین علیه السلام می رسد. ستارگان آسمان فقاهت(۴۲)/عالمی که در فنون معقول و منقول سرآمد روزگارخودبود …