عملی که محبوب ترین انفاق نزد خدا است


تاریخ :خرداد ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

عملی که محبوب ترین انفاق نزد خدا استحق گویی و حق مداری از سفارشات اکید دین اسلام و قرآن و روایات است حتی اگر به ضرر انسان تمام شود. عملی که محبوب ترین انفاق نزد خدا است حق گویی و حق مداری از سفارشات اکید دین اسلام و قرآن و روایات است حتی اگر به …

عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر است


تاریخ :خرداد ۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر استامام صادق علیه السلام ، حرکت رفع نیاز مسلمان را از هفتاد طواف برتر دانستند. عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر است امام صادق علیه السلام ، حرکت رفع نیاز مسلمان را از هفتاد طواف برتر دانستند.عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر است …