تصویر ندارد

سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟مسولیت فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر است اما باید توجه داشت که این موضوع اختصاص به ازدواج موقت ندارد . سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟ مسولیت فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر …